ตรวจ สุขภาพ

คลีนิกเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก

นอกจากงานตรวจสุขภาพแล้ว ยังให้บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการวัดซีนไข้หวัดใหญ่ 3 และ 4 สายพันธุ์ ไวรัสตับอักเสบบี, ไข้เลือดออก ฯลฯ ซึ่งให้บริการทั่วประเทศไทย โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญการสูง

 เตรียมตัวอย่างไร ก่อนเข้ารับวัคซีน

  1. จุดลงทะเบียน แจ้งชื่อหรือรหัสพนักงานโดยแสดงบัตรพนักงานหรือบัตรประชาชน ทางเจ้าหน้าที่รพศุขเวชฯ ปริ้นบาร์โค้ดเพื่อติดกับใบเซ็นต์ยินยอม และยื่นให้พนักงานเพื่อนำไปกรอกข้อมูลรายละเอียดต่อไป
  2. จุดซักประวัติ – เจ้าหน้าที่คอยช่วยและประสานงานซักประวัติสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ก่อนได้รับการฉีดวัคซีนและประวัติการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาการต่างๆและจุดนี้ หากมีใครสงสัยเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีเจ้าหน้าที่พาไปพบและปรึกษาแพทย์
  3. จุดฉีดวัคซีน – พนักงานยื่นเอกสารแก่พยาบาลผู้ที่จะทำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พยาบาลสอบถามซักประวัติเพิ่มเติมและกระทำการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนและเน้น sterile tecnique ต่อไปพร้อมให้คำแนะนาการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน และสังเกตุอาการ ต่างๆหลัง ฉีดวัคซีน
  4. จุดพบแพทย์ – หากพนักงานบางท่านมีข้อสงสัย เรื่องของโรคประจำตัว บางโรค หรือไม่แน่ใจในเรื่องการฉีดวัคซีนเรามีจุดบริการปรึกษาแพทย์เพื่อให้ข้อมลูและตรวจร่างกายเบื้องต้นแก่พนักงานให้ เกิดความมั่นใจก่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
  5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น – พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บางท่านที่อาจมีภาวะกลัวเข็มหรือใจสั่นพบอาการข้างเคียงหลัง ฉีดวัคซีน (ส่วนน้อยมากที่พบอาการต่างๆเหล่านี้ 1:200 คน)ทางรพ.จะมีจุดปฐมพยาบาลเล็กๆไว้คอยให้บริการพร้อมด้วยรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่เตรียมไว้หากมี เหตกุารณ์ฉุกเฉินพร้อมส่งต่อเพื่อรับการรักษาและแก้ไขต่อไป

รูปภาพให้บริการวัคซีน

ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ารับบริการวัคซีน