ตรวจ สุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

รายการตรวจสุขภาพ
P3 Silver​
เข้าตรวจสุขภาพ
รายการตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ : รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม