ตรวจ สุขภาพ

เกี่ยวกับเรา

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 โดยกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์ และนักธุรกิจทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนางานด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์, ทางด้านห้องปฏิบัติการและงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพนักงานบริษัทต่างๆ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยคำนึงถึงผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ และบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐาน

“เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ”

วิสัยทัศน์

บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ โดยสามารถให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ในสถิติการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  30,000 คนในแต่ละปี มีผลประกอบการมากกว่า  50 ล้านบาทของทุกปี

"ซึ่งปัจจุบัน ไลฟ์ ไดแอ็ก เป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลศุขเวช"

คุณภาพมาตรฐาน

ตรวจสุขภาพ

This is the ISO 15189:2012 URS (Clinical Laboratory)

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตราฐาน

คุมรภาพมาตรฐาน

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด

ได้เป็นสมาชิกในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารสุข

ตรวขสุขภาพ

สภาเทคนิคการแพทย์ Laboratory Accreditation ( LA )

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดย

ตรวขสุขภาพ

สภาเทคนิคการแพทย์ Laboratory Accreditation ( LA )

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดย