ตรวจ สุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ P2 Standard (อายุ 45-60 ปี)

รายการตรวจสุขภาพ

P2 Standard 

หน่วยสุขภาพเคลื่อนที่

รายการตรวจสุขภาพ
P2 Standard 

หมายเหตุ : รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม