ตรวจ สุขภาพ
สุขภาพจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ พื้นฐาน เหมาะสำหรับ อายุ 30-45 ปี

รายการตรวจสุขภาพ

P1 Basic

รายการตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ : รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม