ตรวจ สุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพ

P1 Basic

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-45 ปี

P2 Standard

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 45-60 ปี

P3 Silver

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ : รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม