ตรวจ สุขภาพ

Post Check Up หลังตรวจ

1. รับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยตรวจสุขภาพ

โดยเราจะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสิ่งส่งตรวจจากนั้นแบ่งคัดแยกไปทำการตรวจโดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและวิเคราะห์หาค่าผลตรวจโดยนักเทคนิคการแพทย์และยืนยันผลพร้อมส่งข้อมูลไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป

2. อ่านผลตรวจ X-Ray

โดยภาพ X-Ray Digital จะถูกอ่านวิเคราะห์โดยแพทย์รังสีโดยตรง และประมวลผลเพื่อส่งผลตรวจไปทำเล่นสรุปผลการตรวจต่อไป

3. Recheck ผลการตรวจ

เมื่อผลการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ และ X-Ray ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง และวิเคราะห์สรุปผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

4. รายงานผลตรวจสุขภาพ

Report เมื่อผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวมเล่มสรุปผลโดยจะแบ่งออกเป็นเล่มรวม (เล่มใหญ่) สำหรับส่งให้บริษัท และเล่มผลรายบุคคล (เล่มเล็ก) สำหรับให้พนักงานแต่ละคน

5. การจัดส่งผล

ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เราจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารนำส่งถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว และสำหรับต่างจังหวัด จะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยทั้งแบบลงทะเบียน และ EMS

6. รายงานผลตรวจ Online

รายงานผลตรวจ Online ผ่าน application Aptness Health