โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพ

 *สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี

P1 Basic

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-45 ปี

P2 Standard

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 45-60 ปี

P3 Silver

 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

ตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ : รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม