คุณภาพมาตรฐาน

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดย สภาเทคนิคการแพทย์ Laboratory Accreditation.  ( LA ) ปี 2560

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดย สภาเทคนิคการแพทย์ Laboratory Accreditation ( LA )

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดย สภาเทคนิคการแพทย์ Laboratory Accreditation ( LA )

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้เป็นสมาชิกในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับ  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารสุข

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตราฐาน ISO 15190 : 2003 DMSC (Clinical Laboratory)

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตราฐาน ISO 15189 : 2012 DMSC (Clinical Laboratory)

คลีนิคเทคนิกการแพทย์ ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตราฐาน ISO 9001:2008 URS (Clinical Laboratory)