2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง เหมาะสำหรับกลุ่มพนักงาน โรงงาน อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : โปรแกรม ตรวจสุขภาพ สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนได้