มาตรฐานการให้บริการ

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์  ( Laboratory Accreditation : LA )

มาตราฐาน ISO 9001:2008 URS