มาตรฐานการให้บริการ

บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้จดขึ้นทะเบียนให้ดำเนินการสถานพยาบาลถูกต้องตามกฏหมาย

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ส.พ.19

บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด ได้จดขึ้นทะเบียนให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลถูกต้องตามกฏหมาย

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ส.พ.7